Türgev’e her yer bedava

HKP Genel Merkezi tarafından,

Konya’da 1 yıl önce açılan TÜRGEV Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun binasının İl Genel Meclisi tarafından 6 Haziran 2013 tarihinde alınan kararla TÜRGEV’e 29 yıllığına bedelsiz olarak verildiği ve onun yerine 200 metre mesafede olan bir başka binaların yurt olarak aylık 160 bin liraya kiralanması ve Kamunun zarara uğratılması dolayısıyla yapılan suç duyurusu:

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                                              KONYA

 

Suç İhbarında Bulunan          : Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sk. No:24/15 Kızılay/ANKARA

V e k i l l e r i              : 1- Av. Orhan ÖZER, Şems Mah. M.Babalık sk. Cihan

                                                    İşh. Kat:3/305 _Karatay/Konya

                                               2- Av. Metin BAYYAR 3- Av.Sait KIRAN

                                               4- AV. Doğan ERKAN. 5- Azime Ayça ALPEL

                                               6- Av. Ayhan ERKAN   7- Av. Pınar AKBİNA

                                               8- Av. A. Serdar ÇINGI. 9- Av. Tacettin ÇOLAK

                                               10- Av. Halil AĞIRGÖL.

                                              

S a n ı k l a r               : 1- Recep Tayip ERDOĞAN- Başbakan

                                               2- Bilal ERDOĞAN – Türgev yöneticisi ve Başbakan Oğlu

                                               3- Konya Valisi (İl Özel İdaresi Başkanı Sıfatıyla)

                                               4- Konya Özel İdaresi İl Genel Meclisi üyeleri.

                                               5- Kredi Yurtlar Kurumu Yöneticileri.

S u ç                                       : Görevi kötüye kullanma (TCK.257/1,2) , görevinden    kaynaklı kişi ve kurum kayırma (ayırımcılık- TCK.122/1-a), bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep olmak ( İrtikap- TCK. 250/1), Kamu kurum v e kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılığa neden olmak ( TCK. 158/1-d-e)

 

Suç Tarihi                               : 06. Haziran 2013

A ç ı k l a m a l a r                  :

 

                                               1- O L A Y                :

 

Olayın özeti; Konya’da 1 yıl önce açılan TÜRGEV Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun binasının İl Genel Meclisi tarafından 6 Haziran 2013 tarihinde alınan kararla TÜRGEV’e 29 yıllığına bedelsiz olarak verildiği ve onun yerine 200 metre mesafede olan bir başka binaların yurt olarak aylık 160 bin liraya kiralanmasıdır.

 

            Olayın Gelişim Seyri:                                                                                            

17 Aralık operasyonun ardından Türkiye gündemine oturan  kısa adı TÜRGEV olan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye’nin birçok şehrine kurulan TÜRGEV’e ait yurtlarla ilgili yolsuzluk tartışmaları devam ediyor.                                                               Konya’da Yazır Mahallesi’ne 200 kişilik yurt açan TÜRGEV’in yurt binasını bedelsiz bir şekilde aldığı ortaya çıktı.  Konya’da 1 yıl önce açılan TÜRGEV Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun binasının  İl Genel Meclisi tarafından 6 Haziran 2013 tarihinde alınan kararla TÜRGEV’e 29 yıllığına bedelsiz olarak verilmiştir.
   İl Genel Meclisi’nin 6 Haziran 2013’te gerçekleşen oturumunda  TÜRGEV’e tahsis edilmesi kararı verildi. Kararda şu ifadeler yer aldı: “Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi 21801 ada 7 parselde bulunan arsa üzerine Konya İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 200 kişilik öğrenci yurdu binasının Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı’na yakıt, elektrik, su, bakım ve onarım ve diğer ortak giderlerin kendilerince karşılanmak şartı ile 29 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis edilmesine ilişkin olarak da 6360 sayılı kanunun geçici 1.maddesinin 4. fıkrası hükümleri gereğince ilgili makamlardan gerekli onayın alınması hususlarına karar verildi.”                                    İl Genel Meclisi’nin kararda yurt binasını TÜRGEV’e kamu yararına çalışan bir vakıf olma gerekçesiyle tahsis ettiği belirtildi. TÜRGEV yurdunun iç dizaynının ve döşeme masraflarının ise belediyeler tarafından karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

     Konya’da TÜRGEV’e verilen yurt binasının yapım ödeneği, Vilayetler Hizmet Birliği tarafından karşılandı. 19 Ağustos 2011 tarihinde yapımına başlanan bina 4 Temmuz 2012’de tamamlandı. 1 milyon 877 bin TL.ye mal olan bina teslim edildikten sonra ,TÜRGEV’e verilmeden önce Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)  aynı yerin 200-300 metre ilerisinde ve Bosna-Hersek Mahallesi içerisinde özel şahıslardan çok yüksek ücretlerle bina kiralayarak, öğrenci yurdu oluşturdu. Sancak Mahallesi’nde KYK’ya ait olan 378 öğrenci kapasiteli yurda 58 bin 108 TL, Bosna Hersek Mahallesi’ndeki 740 öğrenci kapasiteli yurda ise 104 bin 41 TL aylık kira bedeli ödenmektedir.                                                                                                          Konya İl Özel İdaresi, kendisinin yaptırdığı yurt binasını TÜRGEV’e 29 yıllığına bedava vererek, yurt hizmeti için ayda 160.000,00 Tl ödemek suretiyle bina kiralamıştır. Devletin resmi  kurumu olan KYK, öğrenci yurdu oluşturmak için özel şahıslardan fahiş fiyatlara bina kiralayarak kamuyu bilerek zarara uğratmaktadır. HUKUK DEVLETİNDE BÖYLE BİR KEYFİLİK VE TASARRUF OLAMAZ. KAMU MALI VE HİZMETİ BÖYLESİNE ÇARÇUR EDİLEMEZ. BUNUN ELBETTE BİR MALİYETİ OLACAKTIR. Ve yetkililer yasa önünde hesap vermek zorundadır.

            Olayla ilgili basında yer alan bir haberi aktarmak, olayın yarattığı infiali anlatmaya yeter sanıyoruz: “Kon­ya­’da, köy­ler­den ge­le­cek or­ta öğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­nin ba­rı­na­bil­me­si için Kon­ya Va­li­li­ği İl İda­re­si ta­ra­fın­dan yurt in­şa et­ti­ril­di. An­cak, yok­sul ço­cuk­la­rı­n ka­la­ca­ğı yurt he­nüz açıl­ma­dan be­del­siz ola­rak 29 yıl­lı­ğı­na TÜR­GE­V’­e dev­re­dil­di. Böy­le­ce, or­ta­okul ve li­se öğ­ren­ci­le­ri için yap­tı­rı­lan yurt, yok­sul ço­cuk­la­rı­nın el­le­rin­den alın­dı. Or­ta­ya çı­kan yurt açı­ğı da Yük­se­köğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan, TÜR­GE­V’­e 100 met­re uzak­lık­ta, 160 bin li­ra­ya iki ay­rı yurt bi­na­sı ki­ra­la­na­rak çö­zül­dü.”

            Olay basında ve kamuoyunda böylesine eleştirilir ve olaya isyan edilirken, yetkili Adli mercilerin olaya kulak tıkamasını anlamak zorlaşmaktadır. Bu olay öyle sıradan bir olay değildir. Tüm kamuyu yakından ilgilendiren bir olaydır. Soruşturulması zorunludur. Bu suç ihbarımız öyle zorlanarak yapılmış bir ihbar değildir. Olayın soruşturulmasında kamu yararının varlığı açıktır. Böylesine bir olayın soruşturulmadığı bir ülkede demokrasinin varlığından söz edilemeyeceğine inancımız nedeniyle bu ihbarı vatansever bir görev olarak görüyoruz.

            2- HUKUKİ NİTELEME     :

a-) Sanıklardan Recep Tayip Erdoğan, ülkemizin Başbakanı olarak, her türlü yolsuzluğa bulaşmış, özellikle de oğlu Bilal Erdoğan”a 17 Aralık sonrası “paraları sıfırla” diye talimat veren birisidir. Bu kişi ne yazık ki, YARGIYI DA TESLİM ALMIŞ DURUMDADIR. Tasarruflarıyla işlediği hukuksuzluklar karşısında, ne yazık ki Kimse hakkında soruşturma açılmasına cesaret edememektedir.

            Ancak suça konu olayda, TÜRGEV vakfının yöneticisi Bilal Erdoğan’ın, Başbakan Tayip Erdoğan’ın oğlu olmasa, hiçbir kamu görevlisinin olayımızdaki gibi bir suçu işleyemeyeceği açıktır. O zaman, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın SUÇUN AZMETTİRENİ olduğu açıktır.

            b- ) Sanıklardan Bilal Erdoğan, Babası Recep tayip Erdoğan’ın organizasyonu ve yönlendirmesiyle, kamunun tüm imkanlarını kullanarak, menfaat elde etmeyi ve bu amaçla kurduğu TÜRGEV vakfını kullanarak hem iş çevresinde hem de kamu kurumlarında yasal dayanaktan yoksun bağış ve gelirler elde eden bir kişidir.

            c- ) Diğer sanıklar; Konya Valisi ve İl Özel İdare ve İl Genel Meclisi ve Kredi yurtlar Kurumu yetkilileri; tamamen BİAT kültürüyle yetişmiş, zavallı bürokratlardır. Aldıkları kararların suç olduğunu bile bile, suça konu kararları alabilmişlerdir.

                        3- SUÇ NİTELEMESİ                    :

            Yukarıda açıklanan eylemlerle ilgili olarak:

            a-) Sanıkların bilerek ve kasten memuriyet görevlerini kötüye kullandıkları ( TCK.257/1,2) ;

            b-) Memuriyet görevlerini kullanarak kişi ve kurum kayırma (Ayrımcılık) suçunu işledikleri ( TCK.122/1-a) ;

            c-) Bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep oldukları ve böylece irtikap suçunu işledikleri (TCK. 250/1;

            d-) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak Nitelikli dolandırıcılığa aracılık ettikleri ( TCK.158/1-d, e ) hususunda kuvvetli şuç şüphesinin varlığı da gözetilerek soruşturmanın acilen başlatılması için, müvekkilimiz parti adına iş bu ihbarda bulunmayı görev saydık.

Sonuç Ve İstem                   : Açıkladığımız ve soruşturma sonucu ulaşılacak diğer deliller ışığında, olayla ilgili gerekli soruşturmanın yürütülerek, sanıklar hakkında gerekli kamu davasının açılmasını vekaleten saygıyla dilerim. 06.05.2014

       Müşteki

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)

Vekili

Av. Orhan ÖZER

Print Friendly, PDF & Email