Tüzük

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ TÜZÜĞÜ

        BÖLÜM I 

PARTİNİN ADI VE AMACI

MADDE 1 – PARTİNİN ADI VE MERKEZİ

Partinin adı; HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ’dir. Kısa adı HKP, Genel Merkezi Ankara’dır.

MADDE 2 – PARTİNİN AMACI

Oligarşik nüfuz yerine Halkın Demokratik İktidarıyla:

a-) Devleti Halk’tan üstün değil, Halk’ı Devlet’ten üstün tutan gerçek özgürlüğü fiilenkurmak ve antidemokratik yasaları ayıklamak.

b-) Müzmin İşsizlik ve azgın Hayat Pahalılığı kanser haline gelmiştir. Bunları köklerinden kazımak için ikinci bir Kuvayimilliye (Kurtuluş Savaşı) seferberliği gerekmektedir. Bu ekonomik seferberliğimizi bilim ve teknolojinin en son aşamasına dayanan ağır sanayitemeline oturtmak.

c-) Ulusal üretim mücadelemizin para maddesini -ne sadakayla ne zorla- ancak UCUZ DEVLET ve BİLİNÇLİ TİCARET yoluyla sağlamak.

d-) Bu kutsal ekonomik Kuvayimilliye seferberliğimizin güdücü ruhunu -başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere- cahil, alim, köylü, şehirli… bütün değer yaratan emekçi halkın tamamıyla aşağıdan gelme ve tamamıyla serbest; GİRİŞİM, ÖRGÜTLENME VE DENETİMİNDE bulmak ve bu amaçla bütün organlarda bilfiil üretmenleri çoğunlukta görmek, yarımız olan Kadını ön safta bulmak, Gençliğe sonsuz inanmak.

e-) Bu güdücü ruhu oluşturan her kesimden insanlarımızı, bu yüce davayı gerçekleştirebilmek ve nihai amacına ulaştırabilmek için insan, hayvan, bitki ve doğa sevgisiyle donatarak bencillikten uzak, toplum için her türlü fedakârlığı seve seve yapabilecek hale getirmek için gerekli çalışmayı şimdiden başlatmak. 

BÖLÜM II

ÜYELİK 

MADDE 3 – ÜYELİK KOŞULLARI

a-) Siyasi Partiler Yasası’nda belirtilen Partiye üyelik engeli olmayan ve 18 yaşını doldurmuş olan,

b-) Parti Amaç ve Programını benimseyip yayan ve Parti tüzüğüne uymayı kabul eden,

c-) Net gelirine göre Partiye aylık en az 1, en fazla 50 TL aidat ödeyen, (İşsizlerden ve öğrencilerden aidat alınmayabilir.)

d-) Parti organlarından birinde fiilen çalışıp, toplantılara düzenli gelen herkes parti üyeliğine hak kazanır.

e-) Üst üste üç toplantıya ve yılda beş toplantıya sebepsiz olarak gelmeyen üye Parti’den çekilmiş sayılır.

MADDE 4 – PARTİYE GİRME-ÇIKMA ŞARTLARI

a-) En az bir yıldan beri Partili iki üyenin önerisi ile Parti organlarının onayı ve Merkez Komite’nin olurunu alan kişi Partiye Üye olur. (Birinci Kongreye kadar üyelik önerisini Kurucu Üyeler yaparlar.)

b-) Üyelik başvurusu reddedilenlere durum bir yazı ile bildirilir. Bu karara karşı ilgili, bir hafta içinde itiraz etme hakkına sahiptir. Bu itiraz ilk genel kurulda karara bağlanır.

c-) Parti üyesi yer değiştirirken bulunduğu organdan belge alır ve gittiği yer organına katılır.

d-) Partiden çıkmak serbesttir. Kendi çıkan bir hak arayamaz.

e-) Partiden çıkarma yetkisi Merkez Disiplin Kurulu’nundur. Çıkarılan kimse ancak ileriki Kongreye, çıkarma kararının ortadan kaldırılması için başvurabilir. Otomatikman Parti’den atılanlar şahsen Kongreye başvuramazlar.

MADDE 5 – PARTİ DİSİPLİNİNİN ÖZÜ

Parti disiplininin özü: Özgür girişim yeteneği (inisiyatif)’tir.

a-) Bütün organların toplantılarında, her üyenin eleştiri hakkı sınırsız ve oy hakkı tektir.

b-) Yetki ve sorumluluk kendiliğinden veya kuru kıdemle alınmaz. Yalnız ve ancak, yaratıcı BİLGİ-DENEYİM-ENERJİ’ye, daima bir kararla verilir ve yine bir kararla geri alınır. Hiçbir görev, hiçbir partiliye şahsî hiçbir imtiyaz bağışlamaz. Partinin en alt kademesindeki organ üyeliği işi, en şerefli faaliyettir. Organlar hiyerarşisinde en son basamak Genel Başkandır.

c-) Tartışmalar; istisnasız, organlar içinde, program ve gündeme göre, soyut ve genel değil elle tutulur her yanı belirtilmiş, şahsiyata (kişiselliğe) ve hissiyata (duygusallığa) kaçmaz; Prensip ve Düşünceler etrafında, yıkıcı değil yapıcı şekilde olur.

d-) Her tartışma bir nutuk çekmek ve lafı uzatmak için değil, daima pratik ve ilerletici bir karara varmak için yapılır. Her karar bir organın eseridir ve o organın bölgesine giren bütün üyeler için Parti emri olur.

MADDE 6 – PARTİDEN ÇIKARILMA

Parti’den çıkarılmayı gerektiren başlıca disiplinsizlik unsurları şunlardır:

a-) Kariyerizm (mevkii hırsı ve gururu) gütmek,

b-) Eleştirisini organ içinde yapma yiğitliğini göstermemek ve organlar dışında korkakça dedikodularla soysuzlaşmak,

c-) Organların, çoğunlukla aldıkları kararlara uymamak,

d-) Parti Program ve Tüzüğüne aykırı söz ve harekette bulunmak ve provokasyon yapmak. Provokasyona kayan üye, otomatikman Parti dışında kalır ve Merkez Disiplin Kurulu bu provokasyonu ihraç kararına bağlar.

BÖLÜM III

ORGANLAR 

PARTİ ÖRGÜTLERİ, SEÇİLMELERİ, GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 7 –  YEREL ÖRGÜTLER ve KONGRELER

a-) BİRİM KOMİTELERİ, partinin temel taşıdır. Küçük bir parti örneği halinde çalışır. Her şehir, kasaba, köy, mahalle, işletme vb. gibi yerlerde, halktan karar alacak kadar (3 kişi) parti üyesi bulundu mu, bir KOMİTE kurulur. Kendisine en yakın parti örgütüne bağlı olarak çalışır.

b-) YEREL KONGRELER: Üç yılda bir toplanır.

İlçe Kongresi, Üye sayısı 400’e kadar olan ilçelerde tüm üyelerle, üye sayısı 400’ün üzerinde olan ilçelerde, delege sayısı 400’e indirilecek biçimde oranlanarak, seçilen delegelerle toplanır. Her birim komitesinin de temsili sağlanmaya çalışılır.

İl Kongresi, ilin üye sayısı 600’e kadar olursa tüm üyelerle, 600’ü aşan illerde ise her ilçenin üye sayısına oranlanarak ilçe kongrelerinden seçilen 600 delege ile yapılır. Her ilçenin kongresinde kaç delege seçileceği yukarıdaki orana göre İl Yönetim Kurulu tarafından ilçelere bildirilir.

İlçe ve İl Yönetim kurulları, İl Disiplin Kurulu üyeleri ve ilin milletvekilleri kendi kongrelerinin doğal delegesidirler.

c-) KONGRE GÖRÜŞMELERİ: Her kongre, program, tüzük maddelerini, Genel Kongre ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını göz önünde tutarak, bölgesinin bütün meselelerine çözüm yolları bulur. Kararlarını en kısa zamanda Merkeze bildirir. Kongreler arasında Merkez ve İl Yönetim Kurulları ayda birden az olmamak üzere, üyelerle sıkı temas, söyleşi, danışma toplantıları ve Konferanslar düzenler.

d-) YÖNETİM KURULLARI: Her yerel Kongre, İlçede 4, İlde 6 Yönetim Kurulu üyesi ile birer başkan seçer. Her yönetim kurulu ayrıca kendi içinden bir Sekreter ve Sayman seçerek gereken işbölümünü yapar. İlçe ve İl Yönetim Kurulları en az haftada bir toplanır. 

MADDE 8- İL DİSİPLİN KURULLARI

a-) İl Kongresi’nce seçilen 3 üyeden oluşur.

b-) Partiden çıkarılmayı gerektirmeyen suçlar hakkında karar verir.

c-) İl Disiplin Kurulu’na sevk; İl Yönetim Kurulu’nun 2/3 çoğunluğunun kararı ile olur.

d-) İl Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu’nun işleyiş usullerine göre çalışır.

e-) Hakkında İl Disiplin Kurulu’nca herhangi bir karar verilen üye ve yöneticinin Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz hakkı vardır. Bu itiraz MDK tarafından en geç bir ay içinde kesin karara bağlanır.

MADDE 9-  GENEL KONGRELER ve MERKEZ ÖRGÜTLER

A-) GENEL KONGRENİN KURULUŞU

a-) Genel Kongre, Partinin en yüce yetkili organıdır. 3 yılda bir toplanır. Kongre Edebiyatı en az bir ay önce (Olağanüstü Kongrede 2 hafta önce) görüşülmek üzere alt organlara sunulur.

b-) Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi en az bir ay önce genel kurula katılacaklara bildirilir.

c-) Büyük Kongreye Katılacaklar: Siyasi Partiler Yasasında belirtilen doğal delegeler ve yerel örgütlerden seçilen üye delegeler asli üye; Birim Komitelerinin dışında kalan üyeler, halk, kültür örgütleri temsilcileri gözlemci üye olur.

d-) Genel Kongre, parti üye sayısı TBMM milletvekili sayısının iki katına ulaşana kadar tüm üyelerin katılımıyla toplanır. Üye sayısı yukarıdaki sınırı aşınca, hangi İlin kaç delege seçeceği (üye sayıları baz alınarak) Merkez Komite tarafından belirlenip İl Örgütlerine bildirilir.

e-) Büyük Kongrenin görev ve yetkileri ile toplanma usulleri Siyasi Partiler Yasasında belirtilen hükümlere göre olur. 

B-) OLAĞANÜSTÜ GENEL KONGRE

Genel Başkanın veya Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı veya 5’te bir Genel Kongre delegesinin yazılı istemi ile toplanır. Yalnız gündemindeki konuları ele alır.

 C-) GENEL KONGRENİN İŞLEYİŞİ

a-) Genel Kongre Genel Başkanın konuşmasıyla açılır.

b-) Çoğunluk (delegelerin yarıdan bir fazlası) varsa, Kongre için bir Başkan, bir vekili ve katipler seçilir. Bu kurul, tutanakları, saklanmak üzere imzalar.

c-) Gündemde mevcut ve 20’de 1 üyenin isteği ile gündeme alınmış bütün Parti, ülke, dünya konuları görüşülür. Hesaplar incelenir. Bütçe onaylanır.

d-) Program ve Tüzük değişikliği önerisi, Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile, ya da en az 2 İl Kongresinin 3 ay önceden yazılı isteği ile gündeme girer. 3’te 2 çoğunlukla kabul edilir. Genel Kongre kararları, gelecek Genel Kongreye kadar Partinin değişmez prensipleridir.

e-) Genel Kongre; Genel Başkan ve 20 asıl, 7 yedek Merkez Yönetim Kurulu üyesi ile 7 asıl, 4 yedek Merkez Disiplin Kurulu üyesini seçer. 

MADDE 10 – MERKEZ YÖNETİM KURULU

a-) İş bölümü: Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkanın yahut vekil tayin edeceği Genel Sekreterin veya bir Merkez üyesinin başkanlığında toplanır. Bir Sekreter, iki üyeden derleşik üçer kişilik yedi komite seçer.

b-) Başkanlık Kurulu: Genel Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sayman’dan oluşan genel yönetim, yürütüm ve uyum organıdır. Partinin bütün organlarını birer aylık tam yetki ile kontrol ve sevk eder. Genel Başkan kanalıyla sürekli toplantı halinde sayılır.

c-) Örgütlenme Komitesi, Kültür Komitesi, Mali Komite, İşçi Örgütleri Komitesi, Aydın, Köylü, Esnaf Örgütleri Komitesi, Kadın, Çocuk ve Gençlik Komitesi… En az haftada bir toplanırlar. Sekreterlerin başkanlığı altında, isimlerinin anlattığı konuları ele alır yürütürler. İlişkileri, Başkanlık Kurulu kanalından geçer.

d-) Merkez Komite: Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu içinden seçilen 6 kişiden oluşur. İlk toplantısında kendi içinde yapacağı işbölümü ile; bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman, iki Genel Başkan Yardımcısı ve iki Genel Sekreter Yardımcısını seçer.

e-) Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı: En az ayda bir genel toplantı yaparak, Başkanlık Kurulunun ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirir, yeni direktifler verir.

Başkanlık Kurulu gerekli gördükçe veya üyelerinin çoğunluğunun yazılı istemi üzerine Genel Başkan’ın çağrısı ile toplanır. 

MADDE 11- MERKEZ DİSİPLİN KURULU

a-) Partili kişilerle organlar arasındaki anlaşmazlıkları inceler.

b-) Partinin bütün hesap işlerini dilediği zaman, en az yılda iki defa gözden geçirir.

c-) Disiplinsizlik hallerinde öğüt (bilinçlendirme, uyarı), kınama, uzaklaştırma ve partiden çıkarma cezalarını verir.

d-) Danışma amaçlı, Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Kurulu toplantılarına girebilir.

e-) Çalışma usul ve esasları; Siyasi Partiler Yasasının 8. Bölümünü oluşturan, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ve 59. maddelerde belirtilen kurallara göredir. 

MADDE 12- GENEL BAŞKAN

a-) Genel Başkan bizzat veya vekili vasıtasıyla, Merkez Yönetim Kurulunu ve Başkanlık Kurulunu toplayarak başkanlık eder.

b-) Hükümet, başka partiler önünde ve törenlerde Partiyi temsil eder.

c-) Bin TL.’den yukarı hesap ve masrafları Saymanla birlikte imzalar.

MADDE 13- GENEL SEKRETER VE GENEL SAYMAN

a-) Genel Sekreter: Partinin büro işlerini takip eder, Yazışmaları yapar, resmi defterleri düzenler. Gerekince Genel Başkana yardımcılık veya vekalet eder. Bin TL.’den aşağı hesapları Genel Sayman’la birlikte imzalar.

b-) Genel Sayman: Partinin hesap işlerini yürütme ve denetlemeden sorumludur.

BÖLÜM IV 

PARTİ GRUPLARI

MADDE 14 – TBMM GRUBU GENEL KURULU, YÖNETİM VE DİSİPLİN KURULU

a-) Bu konuda Siyasi Partiler Yasasının 5. Bölümünü oluşturan 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. maddeler uygulanır.

b-) TBMM Grup Disiplin Kurulu toplantıları Merkez Disiplin Kurulu ile ortaklaşa yapılır.

MADDE 15 – İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSLERİ GRUPLARI

Partili İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelerinden her İl ve Belediye’de ayrı ayrı gruplar oluşturulur. Bu grupların toplantılarına İl ve İlçe Başkanları başkanlık eder, yönetim kurulu üyeleri de bu grup toplantılarına katılırlar.

BÖLÜM V 

YARDIMCI ORGANLAR 

MADDE 16 – YURTİÇİ VE YURTDIŞI PARTİ TEMSİLCİLİKLERİ

İl ve ilçe örgütü olmayan yerlerde, beldelerde ve yurtdışında Başkanlık Kurulunun görevlendireceği bir parti üyesi kanalıyla parti temsilcilikleri kurabilir.

MADDE 17- PARTİ LOKALLERİ

Parti Genel Merkezi, İl, İlçe, Belde Örgütleri ve Parti Temsilcilikleri Dernekler Yasası hükümlerine göre parti lokalleri açabilir.

BÖLÜM VI 

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 18- PARTİNİN GELİRİ, GİDERİ

a-) Üyelik aidatı, en az 5 TL.’lik giriş ücreti ve bağışlar.

b-) Başkanlık Kurulunun onayı ile yapılacak yayın, takvim, rozet, kimlik belgesi, gezi, konferans, gösteri vb. gelirleri.

c-) Hangi organın hangi oranda masraf yapacağını Merkez Yönetim Kurulu belirler. Her yıl bilanço ve kesin hesap Mali Komitece hazırlanıp, Başkanlık Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu’nca imzalanır.

BÖLÜM  VII

 GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 19- SEÇİMLERDE UYULACAK KURALLAR

Kongrelerin yapılması için gazete ilanı veya Belediye duyurusu şartı aranmaz.

Partinin örgütsel işleyişinin merkezi anlamda takibi bakımından; İl kongrelerinin kararını, tarihini, gündemini ve yapılacağı yeri ilgili İl Yönetim Kurulu veya Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirler. İlçe kongrelerinin kararını, tarihini, gündemini ve yapılacağı yeri ilgili İlçe Yönetim Kurulu veya Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirler.

Kongrelerin toplantı yeter sayısı sağlanamadığı hallerde birinci ve ikinci toplantı arasındaki süreyi kongreleri toplantıya çağıran kurul ayrıca saptar.

Seçimlerden önce yoklama yapılarak oylamaya katılacak üye sayısı belirlenir. Genel Merkez, İl ve İlçe organları seçimleri ile Genel Merkez Kongresi delegelerinin seçimleri gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Seçimlerde organlara seçilecek üye sayısından fazla adayın olmaması halinde işaret yoluyla (parmak kaldırarak evet/hayır demek suretiyle) da oy kullanılabilir.

Oylamalarda kullanılacak oy pusulalarında adayların isimleri önceden liste halinde yazılabilir. Seçilecek Genel Başkan ve kurul üye sayıları kadar aday olması halinde, listeye herhangi bir işaret konmadan (Blok halinde) oy kullanılabilir. Seçilecek Genel Başkan ve kurul üyesi sayısından fazla aday olması halinde, adayların listesini içeren oy pusulasını alan üye veya delege, listedeki aday isimlerinden bazılarının üzerini çizerek iptal edebilir ya da listeye başka aday isimleri ekleyebilir.

İlçe kongrelerinin yapılması için ilçe üye listesinin en az 5 kişiden oluşması yeterlidir. Başkaca şart aranmaz.

İl kongrelerinin yapılması için il üye listesinin en az 10 kişiden oluşması yeterlidir. Başkaca şart aranmaz.

İlçe ve İl kongrelerinde aday olabilmek için parti üyesinin o ilçe veya il örgütüne kayıtlı olması veya kongre listesinde isminin bulunması zorunluluğu yoktur. Aday olabilmek için parti üyesi olmak yeterlidir.

İlçe, İl ve Büyük kongrelerin yapılabilmesi için ilk toplantıda kongre üye veya delege listesindeki sayının salt çoğunluğunun kongreye katılması şarttır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantı katılan üye veya delegelerle yapılır. İkinci toplantının yapılabilmesi için kongreye katılacak üye veya delegeler için bir sayı sınırlaması yoktur.

İl ve İlçe Kongrelerinde aday seçilebilmek için aday olacak üyenin kongrede hazır olma zorunluluğu yoktur. Üye hazır bulunmadığı kongrede yönetim, disiplin veya il delegesi adayı olabilir ve seçilebilir.

İl ve İlçe kongrelerinde salt çoğunluk aranan ilk toplantı ile çoğunluk aranmaksızın yapılacak ikinci toplantı aynı gün içinde farklı saatlerde veya bir gün arayla yapılabilir.

İl ve İlçe kongresi, ilgili il ve ilçe binasında yapılmak zorunda değildir. Aynı il sınırları içerisinde olmak kaydıyla il ve ilçe kongresi o ilin herhangi bir ilçesinde açık veya kapalı herhangi bir mekânda yapılabilir.

İl ve İlçe kongrelerinde askıya çıkarılması zorunlu ilanlar, İl ve ilçe kongre sürecinde herhangi bir nedenle fiilen parti binasının bulunmaması durumunda üyelere bilgi vermek kaydıyla Genel Merkez resmi İnternet sitesinden ya da başka bir yerde ilan edilebilir.

MADDE 20- MİLLETVEKİLİ VE YEREL SEÇİMLERDE PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ

Bu adayların belirlenme yöntemi Merkez Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

MADDE 21- PARTİNİN BÜRO İŞLERİ

a-) Üye Defteri: Üyelerin kimlikleri, giriş tarihleri, aidatları içindir.

b-) Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları, üyelerinin imzaları altında, gün ve sayı sırasıyla yazılır.

c-) Gelen-Giden Evrak Defteri: Gelen-giden evrak gün ve sayı sırasıyla yazılır. Gelen evrakın asılları, gidenin kopyaları sırasıyla dosyalarında saklanır.

d-) Gelir-Gider Defteri: Bütün paraların alındıkları, verildikleri yerler yazılır. Gelirlerin dipkoçanları, seri numaralı makbuzları ve giderlerin belgeleri dosyalarında saklanır.

e-) Demirbaş Eşya Defteri: Partiye ait bütün demirbaşlar bu deftere yazılır.

 MADDE 22- TÜZÜKTEKİ BOŞLUKLAR

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Siyasi Partiler Yasası, Dernekler Yasası ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri uygulanır. İlgili yasalarca tanınan hak ve yetkiler parti organlarınca kullanılır.

MADDE 23- PARTİ ÖRGÜTLERİNİN İŞLEYİŞ PRENSİPLERİ

Bu tüzükte belirtilen bütün alt organlar üst organlara, Partideki tüm organlar, Genel Yönetim Kurulu’na bağlıdır. Üst organların çalışma usul ve esasları için öngörülen kurallar alt organlar içinde geçerlidir.

MADDE 25- SON HÜKÜMLER

Parti üyesinin, üyesi olduğu ilçede veya ilde ikametgâhının bulunması gerekmez. Parti üyesi hangi ilçe örgütünde çalışmak istiyorsa o ilçe örgütüne üye olabilir.

İlçe örgütünün üye sayısı 400’den az ise her mahalle veya köy için ayrı defter tutulmaz, üye defteri mahallere ve köylere bölünmez, üyenin kayıt tarihine göre üye defteri tutulur.

MADDE 26- KURUCULAR: 

EK MADDE: Halkın Kurtuluş Partisinin 20.03.2022 tarihinde toplanan 5. Olağan Büyük Kongresi’nde kabul edilen tüzük değişiklikleri, kabul edildiği tarihten itibaren geçerlidir. Kongrede kabul edilen öneriler sonrasında madde numaralarındaki değişiklikler düzenlenerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’na verilir.

Print Friendly, PDF & Email