Nerede bir haksızlık varsa, nerede bir hukuksuzluk varsa karşısında da HKP var!

HKP bu kez de sahte diploma suçunu gizledikleri için YSK Üyeleri hakkında “görevi kötüye kullanmak” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemek” iddialarıyla Yargıtay Birinci Başkanlık Kuruluna suç duyurusunda bulundu.

Bilindiği üzere Kurtuluş Partili Hukukçular, YSK’ye başvurmuş, Cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Erdoğan’ın diplomasının Anayasa ve Yasada arandığı üzere 4 yıllık bir fakülte diplomasının aslının onaylı suretinin sunulmadığı nedeniyle adaylığının iptalini talep etmişlerdi.  YSK de bu başvuruya jet hızıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin ret yanıtı vermişti.

Yine YSK, Anayasa ve Yasaya aykırı şekilde, sadece Tayyip Erdoğan’ın adaylığını tehlikeye düşürmemek için kendi kararını yok sayarak yeni bir karar almış; 4 yıllık fakülte bitirdiğine dair onaylı diploma sureti yerine e-devlet kapısından alınacak belgenin sunulmasını yeterli görmüştür.

Bu belgeden de anlaşılacağı üzere Tayyip Erdoğan 1982 yılında kurulan Marmara Üniversitesi’nden nasıl oluyorsa 1981 yılında mezunmuş gibi gösterilmiş, iki farklı belge sunmuştur. Tayyip Erdoğan 4 yıllık fakülte mezunu olmadığına dair şüpheleri ortadan kaldırıcı hiçbir bilgi ve belge sunamamıştır.

YSK da bu şüpheleri ortadan kaldıracak bir araştırma ve açıklama yapamamıştır.

Bu nedenle iddiamız YSK Üyelerinin görevini kötüye kullandıkları ve suçu bildirmemek suçlarını işledikleridir.

Konuyla ilgili suç duyurusu dilekçemiz aşağıdadır. 01.06.2018

HKP Genel Merkezi

**************************

YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU’NA

SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNAN……………: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ…….:  Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Ferit CÖHCE, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Pınar AKBİNA, v. Doğan ERKAN

Ortak adres: Sezenler Caddesi No: 4/15 Sıhhiye/ANKARA

ŞÜPHELİLER………..: 1- Recep Tayyip ERDOĞAN (AKP Genel Başkanı)

2-Sadi GÜVEN (Yüksek Seçim Kurulu Başkanı)

3- Erhan ÇİFTÇİ (YSK Başkan Vekili)

4- Zeki YİĞİT (YSK Üyesi)

5- Z. Nilgün HACIMAHMUTOĞLU (YSK Üyesi)

6- Nakiddin BUĞDAY (YSK Üyesi)

7- Muharrem AKKAYA (YSK Üyesi)

8- Cengiz TOPAKTAŞ (YSK Üyesi)

9- İlhan HANAĞASI (YSK Üyesi)

10- Yunus AYKIN (YSK Üyesi)

11- Kürşat HAMURCU (YSK Üyesi)

12- Faruk KAYMAK (YSK Üyesi)

SUÇ………………………..: Anayasa’nın 101. maddesi ile 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi

Yasasının 6. maddelerini ihlal yoluyla Görevi Kötüye Kullanmak.

(TCK; 257 maddesi.) Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi (TCK.;279/1. Maddesi) Resmi Belgede Sahtecilik (TCK.; 204 md.)

SUÇ TARİHİ………………..: 23 Mayıs 2018

AÇIKLAMALAR……….:1-Bilindiği gibi, 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun  2. maddesinin; altıncı fıkrasında; “Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanun’da seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkilidir.” demektedir.

2- Yüksek Seçim Kurulu’nun; 26/04/2018 tarih 290 sayılı kararının “III- Aday gösterilmede aranacak belgeler “ başlıklı kısmında:

“…

3- Adayın; a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneği,

b) Yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği,

c) İmzasını içeren yazılı muvafakati,

ç) Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden veya e- devlet üzerinden milletvekili adaylığı için alınan adlî sicil ve arşiv kaydının aslı”nın aranacağı kararlaştırılmıştır.

3- YSK, 27/04/2018 tarih ve 307 sayılı kararının “Sonuç” bölümünde;

“A. Aday listelerinin verilmesinde uyulması zorunlu yöntem” başlıklı 1’inci maddesinin (d) fıkrasında da;

“Her aday için, 2839 sayılı Kanunun 10 ve 11. maddelerine göre, seçilme yeterliliği ile ilgili öğrenim durumlarını gösterir diploma, askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneği (noter veya siyasi parti yetkililerince onaylanmış) ile adli sicil ve arşiv kaydı belgesi”nin kurula ibrazının zorunluluğunu kararlaştırmıştır. Yani YSK, burada gerek Anayasa’nın 101. maddesi, gerekse 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Yasasının 6. maddesinde öngörülen emredici kurallara uygun bir karar almıştır.

4- Fakat aynı YSK iki gün sonra (yani 29/04/2018 tarihinde) her ne hikmetse bir karar daha alarak, (327 sayılı kararıyla);

“1- 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin siyasi partiler tarafından Yüksek Seçim Kuruluna Milletvekili aday listeleri verilirken, nüfus kayıt örneği, öğrenim/mezun belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ile askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin e-devlet kapısından (barkodlu) (www.turkiye.gov.tr) alınmış olanlarında kabul edileceğine” karar vermiştir.

Yani YSK; iki gün önce noter veya siyasi parti yetkililerince onaylanmış belgelerin teslimini zorunlu tutarken, birden bu zorunluluktan vazgeçip “e-devlet kapısından alınmış olanların da kabul edileceği”neevrilmiştir. İki günde ne değişti? Önceki karardan vazgeçmeyi gerektirecek hangi hukuki ve fiili bir gelişme oldu? Bunu açıklamadan, şüpheli Tayyip Erdoğan’ın onaylı bir yüksek öğrenim belgesi olmadığı bilindiğinden, tamamen onu rahatlatmak için bu karar değişikliğine gidildiğini düşünmekteyiz.

5- Esasen şüpheli Tayyip Erdoğan’ın usulüne uygun dört yıllıkyüksek öğrenim diplomasının olmadığı tartışmaları devam ederken ve buna ilişkin ciddi belgeler ortaya konulmuşken, YSK bu itirazları hiç incelemeden 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de gerçekleştirmiş ve seçimi R. Tayyip Erdoğan’ın kazandığını 15/08/2014 tarih ve 3719 sayılı kararı ile kamuoyuna duyurmuştu.

6- Önümüzdeki günlerde, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde de AKP adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliği için aranan ve YSK’ya teslim edilmesi gereken dört yıllık yüksek öğrenim diplomasına sahip olmadığı sabittir.Bugüne kadarki onca tartışmaya ve başvuruya rağmen, R. Tayyip Erdoğan tarafından usulüne uygun bir diploma gösterilememiştir. YSK da bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyen adayın Cumhurbaşkanı Adayı olabilme yeterliliğine sahip olmadığını tespit etmesi ve adaylığı düşürmesi gerekirken, R. Tayyip Erdoğan’ın TCK 204. madde kapsamındaki fiiline açıkça, bilerek, isteyerek, hem de kolaylaştırıcı karar değişikliğine giderek iştirak etmektedir.

7- Bu hukuksuz ve açıkça yasanın emredici kurallarına aykırı işlemini geri alması için müvekkil parti adına YSK’yaverdiğimiz 22/05/2018 tarihli dilekçemizle Anayasanın 101 ve 6271 Sayılı Yasanın 6. maddelerinde öngörülen Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliği’ne sahip olmayan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının derhal İPTAL edilerek, TCK’nun 204. maddesinde öngörülenResmi Belgede Sahtecilik suçundan hakkında Suç Duyurusunda bulunulması talep edilmiştir.

Ancak YSK, dilekçemiz ve ekindeki bilgi ve belgeler hakkında en küçük bir araştırma yapmadan bir gün sonra alelacele verdiği bir kararla, hiçbir gerekçe de belirtmeden, sadece; “başvuru evraklarının incelenmesinde herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından” denilerek, talebimizi jet hızıyla reddetmiştir.

8- Oysa YSK’ya başvuru dilekçemizde de belirtildiği gibi,10 Ağustos 2014 günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde MHP Grup Başkanvekili olan Yusuf Halaçoğlu; “Cumhurbaşkanı olmak için 4 yıllık fakülte mezunu olmak gerekir. Erdoğan’ın mezun oldum dediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi onun mezun olduğu zaman üç yıllıktı. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan Diploma sahtedir.” diyerek, R. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Seçilme Yeterliğine sahip olmadığını iddia etmişti.

O dönemCumhurbaşkanlığı seçimleri bitti ama diploma tartışması bitmedi. Halaçoğlu iddialarında ısrar ederek; “Ben, Cumhurbaşkanına diploman sahte diyorum beni mahkeme vermiyor. Normal başka bir şey olsaydı çoktan verirdi. Diyorum ki; 1981 yılında mezuniyet belgesi almışsın, mezuniyet belgende ne resim var, ne gizli damga var, soğuk damga var. Dekanın da mührü yok. İmza var, mühür yok. Kazıntı ve silinti yoktur diyor diğerlerinde resim var, soğuk damga var. Seninkinde niye öyle değil? Oraya not düşülmüş, ‘elden aldım’ diye. Mezuniyet belgenin sonrasında kurulmuş bir üniversiteden nasıl mezun olabilirsin? Marmara Üniversitesi’nin diplomasını nasıl alırsın diye soruyorum ve İşletme mezunu olarak nitelendiriliyor. Halbuki İşletme ile alakası yok.” diyerek sözlerinin arkasında durmuştur.

Gerçekten de Halaçoğlu’nun ileri sürdüğü eksikliklerin tamamı, ekte bir örneğini sunduğumuz 3/4/1981 tarihinde verilen “Mezuniyet Belgesi”nde bulunmaktadır. (EK-1) Dahası bu tarihte yani 1981 ve öncesinde adı geçen okulda öğretim süresi üç yıldır.

9- Daha sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu söylenen ve bir örneğini ekte sunduğumuz renkli bir Diploma basına servis edildi. (EK-2) Oysa bu diplomada da Rektör ve Dekan imzaları yoktur. İmzasız diplomanın hiçbir geçerliğinin olamayacağı da son derece açıktır.

10- Son olarak, Araştırmacı Yazar Ergun Poyraz; R. Tayyip Erdoğan’a ait olan diploma aslını yayınlamıştır. (EK-3) Ekte örneğini sunduğumuz ve R. T. Erdoğan tarafından İstanbul 15. Noterliği’ne 13 Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye numaralı işlemle onaylattırılan diploma ise yukarıda belirtilen ve EK-2 olarak dilekçe ekinde sunulan diplomadan farklılıklar arzetmektedir.

Çıplak gözle görülen en önemli farklar şunlardır: Birincisinde Rektör ve Dekan imzaları olmadığı halde Noter onaylı ikincisinde bu imzalar bulunmaktadır. Yine birincisinde mühür olmadığı halde ikincisi mühürlüdür. Dahası her iki diplomanın mizanpajı ve yazı karakteri de birbirinden çok farklıdır. Dolayısıyla her ikisi de sahtedir.

 Çünkü; EK-1’de sunulan Mezuniyet Belgesi’nde her ne kadar mühür ve resim yoksa da, Marmara Üniversitesi yazılmadığı gibi, Mezun Olduğu Bölüm hanesi boştur. Oysa “diploma”larda Mezun Olduğu Bölüm hanesinde “İşletmeci” olarak yazmaktadır.

11- Cumhurbaşkanı adaylarından R. Tayyip Erdoğan tarafından YSK’ya verilen evraklar arasında EK-2’deki diploma varsa, Ergun Poyraz tarafından yayınlanan ve Noter onaylı olan ve ilkinden çok farklı içeriğe sahip ikinci diploma nedir? Ya da Noter’lik müessesesi gereğince Noter onaylı evraka itibar edilecekse de EK-2’de sunulan diplomanın sahteliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.Fakat her durumda, R. Tayyip Erdoğan’ın 1981 yılında mezun olduğu okulun üç yıllık olduğu ve Marmara Üniversitesi’nin de 1982 yılında kurulduğu kesindir.

Dahası maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından siyasetçi Yusuf Halaçoğlu ve yazar Ergun Poyraz’ın tanık olarak dinlenilmeleri gerekmektedir.

12- Görüldüğü gibi, Anayasal bir kurum olan YSK, tüm uyarılarımıza ve sunduğumuz belgelere rağmen kendisine Anayasanın “Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi” başlıklı 79’uncu maddesi ile kendisine verilen “Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama”göreviniyerine getirmediği gibi, 6271 sayılı yasanın 2. maddesinde öngörülen yetkilerini de kullanmamakta ısrar etmektedir.

Öyle ki YSK; yukarıda belirtilen 307 sayılı kararını yasanın emredici kurallarına açıkça aykırı olarak değiştirip 327 sayılı kararı alarak R. Tayyip Erdoğan’ıONAYLI YÜKSEK ÖĞRENİM DİPLOMASI örneğini sunmaktan kurtarmıştır. Başka bir anlatımla; YSK’nın bu uygulaması ile Kanuna karşı hile yolu açılmaktadır. Her koşulda ilgilinin üniversite mezuniyetini ispatlayamadığı, ortaya koyduğu belgelerin birbirleriyle çelişen, üzerinde oynanmış, sahte belgeler olduğu açıktır. Bütün bunlara ve şikâyetimize rağmen YSKAnayasal DENETİM GÖREVİNİ suistimal etmiştir.

13- Bilindiği gibi; Anayasa’nın “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Tarafsızlığı”nı düzenleyen 101. maddesinde; “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.” denilmektedir. Yine 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun “Seçilme Yeterliği”ni öngören 6. maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

Bu açık-net Anayasal ve Yasal düzenlemeler karşısında Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması şarttır. Oysa baştan itibaren anlatıldığı gibi ve ekte sunulan sahte belgelerden de anlaşılacağı üzere, Cumhurbaşkanlığına aday olan Recep Tayyip Erdoğan anılan maddelerde öngörülen “Seçilme Yeterliği”ne sahip değildir.

14- Bu nedenle Cumhurbaşkanı seçilme yeterliğine sahip olmadığını bile bile, sahteliği yukarıda ayrıntılıca anlatılan “diploma” örneklerini YSK’ya veren şüpheli R. Tayyip Erdoğan’ın fiiliTCK’nun 204. maddesinde öngörülen “Resmi Evrakta Sahtecilik”suçunun unsurlarını oluşturmaktadır.

Yine anılan belgenin geçerliliğini re’sen inceleme yetkisini kullanmak bir yana, uyarı ve şikâyetlere rağmen hiçbir inceleme yapmadan, gerekli bilgi ve belgeleri toplamadan ve hatta almış olduğu onaylı belge sunulması kararını hiçbir makul gerekçe olmadığı halde değiştirip e-devlet kapısına çeviren YSK üyelerinin fiilleri de TCK’nun 257. maddesinde öngörülen “Görevi Kötüye Kullanmak”ve 279/1. Maddesinde düzenlenen “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi”suçlarının kapsamını oluşturmaktadır.

SONUÇ VE İSTEM..: Sunulan nedenlerle;

Anayasa’nın 79 ve 101. maddeleri ile 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Yasasının 2 ve 6. maddelerini ihlal yoluyla Görevi Kötüye Kullanmak, Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarını işleyen şüpheliler hakkında; R. Tayyip Erdoğan yönünden TCKm. 204; YSK üyeleri yönünden TCK m. 257 ve 279/1. maddeleri uyarınca Genel Hükümlere göre soruşturma yürütülerek cezalandırılmalarının sağlanmasını vekâletendileriz. 01.06.2018

 SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ VEKİLLERİ

              Av. Metin BAYYAR          Av. Sait KIRAN

Av. Azime Ayça OKUR       Av. Doğan ERKAN

Print Friendly, PDF & Email