HKP Genel Merkezi,Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında suç duyurusunda bulundu

efkan__alaCUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                                                                      ANKARA

Suç Duyurusunda Bulunan  : HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

 

Vekilleri                            :

1- Av. Orhan ÖZER

2- Av. Metin BAYYAR

3- Av. Ayhan ERKAN

4- Av. Ali Serdar ÇINGI

5- Av. Tacettin ÇOLAK

6- Av. Sait KIRAN

7- Av. Halil AĞIRGÖL

8- Av. Azime Ayça ALPEL

9- Av. Pınar AKBİNA

10- Av. Doğan ERKAN

Kızılırmak cad. 7/9 Kavaklıdere /ANKARA

 

Şüpheli                          :  Efkan ALA- Eski İçişleri Bakanı

 

S u ç                                  :  1- Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257. md),

2- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve

Organlarını Aşağılama (TCK 301. md.),

3- Anayasayı İhlal (TCK 309. md.)

 

Suç Tarihi                          :  02 Mart 2015

 

A ç ı k l a m a l a r             :

 

  • Olay          :

02 Mart 2015 Pazartesi günü İçişleri Bakanı Efkan Ala kendisinin “kamu düzenini sağlamada görevlerini yürütemediği, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını akamete uğratma girişimlerinde bulunduğu” iddiasıyla verilen gensoru önergesi görüşmesinde, hakkındaki iddialarla ilgili TBMM Genel Kurul kürsüsünden;

“Anayasaya yemin ediyoruz, uyuyoruz. Bu anayasanın kötü bir anayasa olduğunu söylememize engel bir durum yok, olsa da TANIMIYORUZ. Anayasada diyor ki, ‘milletindir egemenlik, millet bu egemenliğini devletin anayasal kurumları eliyle kullanır.’ Katılıyor musunuz buna Allah aşkına? Millet egemenliğini milletvekilleri eli ile kullanır, referandum yoluyla kullanır. HİÇBİR ANAYASAL KURUM MİLLET EGEMENLİĞİ KULLANMA YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR, TANIMIYORUM. Bu anayasa derhal değişmelidir. Milletin iradesini gasp etmiş, satır aralarına gizlemiştir, söküp çıkartıp millete teslim etmek bizim görevimizdir” demiştir.

Efkan Ala, 17 Aralık 2013’te gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması sırasında görevinden istifa eden İçişleri Bakanı Muammer Güler‘in yerine Başbakan tarafından İçişleri Bakanlığı’na atanmıştı. 1 Eylül 2014 günü Meclis dışından bakanlık görevine getirilen Efkan Ala TBMM’de şöyle yemin etmişti: “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Efkan Ala bu yeminden sonra, dışarıdan atama yolu ile bakan olmuştur.

2-  Hukuki  Niteleme:

 

Efkan Ala konuşmasında “beğenmemek” fiilini değil, “tanımamak” fiilini açıkça kullanmıştır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde: Tanımak fiili,  “hukuk Varlığını kabul etmek, Boyun eğmek, yargısına uymak, saymak” olarak tanımlanmıştır. Böylelikle, Efkan Ala, İçişleri Bakanı olarak yaptığı konuşmada herkesin uymak zorunda olduğu Anayasayı yok saymış, kurallarına, kurumlarına, yargısına uymayacağını deklare etmiştir.

Anayasa, Normlar Hiyerarşisi‘ne göre diğer bütün hukuki metinlerden, normlardan, kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz.

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel sözleşmelerdir anayasalar. Anayasa’nın 11. maddesinde de, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle, Anayasayı korumak ve uygulamak devlet erkini, gücünü elinde bulunduranların görevidir. Yukarıda belirttiğimiz yemin metni de bu durumu açıklamaktadır.

Efkan ALA’nın bu konuşmada özellikle karşı çıktığı, tanımadığı şey, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılmasıdır.  Zira Millet adına anayasal yetki kullanan başlıca kuvvet, Yargıdır. Anlaşılan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9’uncu maddesinde belirtilen bu durum, yani bağımsız bir yargı sistemi Sanık Efkan Ala’yı rahatsız etmektedir.

Tabi diğer anayasal kurumlar da rahatsız etmektedir Şüpheliyi. Zira şüphelinin aklında olan, hiçbir hukuksal/siyasal sorumluluk-sınır-denetim olmaksızın keyfi bir yürütme organı, totaliter bir iktidar olabilmektir.

Efkan Ala görevi gereği korumak zorunda olduğu bu anayasal düzeni tanımamaktadır, 2 Mart günü yaptığı konuşmayla ettiği yemini de inkar ederek, mevcut anayasal sistemi yok saymıştır.

Sonuç itibariyle şüpheli, kendisine tevdi edilen kamu görevine sığınarak Anayasayı tanımamak şeklindeki sözleri ile TCK’nın 257. maddesinde tanımlanan “görevi kötüye kullanma” suçunu; hiçbir anayasal kurum millet egemenliği kullanma yetkisine sahip değildir, Anayasa Milletin iradesini GASP ETMİŞ, satır aralarına gizlemiştir” şeklindeki sözleriyle “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçu olarak tarif edilen TCK’nın 301. maddesinde düzenlenen suçu; Anayasayı söküp çıkarmak bizim görevimizdir” beyanlarıyla ise, Anayasayı yok etmeye dönük amacından ve eylemlerinden dolayı TCK’nın 309. Maddesinde düzenlenen “Anayasayı İhlal” suçunu işlemiş olmaktadır.

Kaldı ki bu sözleri sarf ettiği esnada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İç İşleri Bakanıdır. Bu kişi yüz binlerce silahlı adama emir verme yetkisine sahip bir kişidir. Bu nedenle bu sözleri sarf ettiği dönemde anayasayı ihlal etme gücünü sahip olduğu makamın silahlı gücünden almaktadır. Ancak söz, makamın görevine değil, bilakis makamın kötüye kullanılmasına dayanmaktadır.

Tüm bu nedenlerle şüphelinin cezalandırılması isteğiyle hakkında işbu suç duyurusunu yapıyoruz.

Sonuç ve İstem     : Açıkladığımız ve soruşturma sonucu ulaşılacak deliller ışığında, olayla ilgili gerekli soruşturmanın yürütülerek, şüpheli hakkında gerekli kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasının sağlanmasını vekaleten saygıyla dileriz. 10.03.2015

Suç Duyurusunda Bulunan

 

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

Vekilleri

Av. Metin BAYYAR               Av. Sait KIRAN                     Av. Doğan ERKAN

Print Friendly, PDF & Email