Halkın Kurtuluş Partisi Türk Askerlerinin alenen aşağılanmasına sesiz kalmadı!

Halkın Kurtuluş Partisi Türk Askerlerinin alenen aşağılanmasına sesiz kalmadı!

Bilindiği üzere 15 Temmuz kanlı kapışmasının yıldönümünde, AKP’giller bir takım anma-kutlama etkinlikleri düzenleme kararı almışlardı. Bu etkinliklerde kullanılmak üzere bir takım farklı görsellere sahip afişler düzenlenerek “Cumhurbaşkanlığı Himayesinde” ibaresiyle yaygın bir şekilde şehirlerimizde ilan panolarına asılmaya başlanmıştı.

Hazırlanan tüm afişlerde dövülen ve çaresiz şekilde bırakılan asker görüntüleri işlenmiş,  Türk Askeri olarak gösterilen kişiler adeta düşman askeri konumuna sokularak  korku ve tedirginlik içinde tasvir edilmişlerdi. Hatta afişte kullanılan bir illüstrasyonda 1991 yılında Körfez Savaşı sırasında çekilen ağlayan ABD’li bir askerin sureti Türk Askeri yerine konularak TSK mensubu bir kişi çaresiz, korku içerisinde resmedilmişti.

Merkezi dağıtım ve ulaşım kaynağı “ http://15temmuzetkinlikleri.com/” adresli internet sitesi olan bu görsellerle ilgili Halkın Kurtuluş Partisi 14 Temmuz 2017 tarihinde suç duyurusunda bulundu. HKP, Ankara Savcılığı’na verdiği dilekçeyle, başta Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan olmak üzere bu afişleri basan ve geniş olarak yayımlanmasını sağlayan kişilerin devletin kurum ve organlarını aşağılama ve halkı askerlikten soğutma suçlarından yargılanmasını istedi.

HKP’nin suç duyurusunda; söz konusu afişlerin kullanılmasının 4 Eylül 2003 tarihinde Süleymaniye’de ABD’li askerlerce Türk Askerlerinin başına çuval geçirmesi olayıyla başlayan sürecin devamı olduğu belirtildi. Ayrıca 2006 yılında başlayan Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde de yargı organları aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı operasyonlar yapıldığı vurgulanarak,  15 Temmuz 2016 olaylarının ardından da, kalkışmanın gerçek sorumlularının bulunması yerine, aşağılanmış işkence edilmiş askerlerin görüntülerinin servis edildiği ifade edildi. Bu operasyonlarla Türk Ordusu’nun itibarsızlaştırılmak istendiği, Ordu’nun savaş kabiliyetini, vatanı ve halkı savunma kabiliyetini ortadan kaldırmanın hedeflendiği açıklandı.

Suç duyurusuyla ilgili yapılan açıklamada ise; bertaraf edilmiş bir Türk Ordusu’yla Büyük Orta Doğu Projesi veya Yeni Sevr Sürecinin daha da kolay hayata geçirileceği ifade edilirken, HKP’nin en yurtsever, halksever parti olarak ülkenin güvenliğinden sorumlu kurumların saygınlığının ayaklar altına alınmasına ve moral gücünün dünya nezdinde yok edilmesine sesiz kalmadığı bu nedenle bu suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. 14 Temmuz 2017

Halkçı Hukukçular

 

Suç Duyurusu Dilekçesini aynen yayımlıyoruz:

 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN………………: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ……….: Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. F.Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN, Av. Ferit CÖHCE

Ortak adres: Sezenler Cad. No: 4/15 Sıhhıye ANKARA

 ŞÜPHELİLER……………: Recep Tayyip ERDOĞAN (Cumhurbaşkanı)

  • “http://15temmuzetkinlikleri.com/” internet adresli sitenin kurucu ve yöneticileri,
  • Suçun işlenmesinde sorumluluğu olan diğer cumhurbaşkanlığı görevlileri, yetkilileri,
  • Söz konusu afişlerin yaygın şekilde dağıtımını, ilanını yapan veya yaptıran şahıslar

SUÇ………………….…..: Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK Madde 301), Halkı askerlikten soğutma (TCK Madde 318), Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK Madde 216), Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (TCK Madde 300).

 SUÇ TARİHİ………………..: 2017 Temmuz ayı ve sonrası

AÇIKLAMALAR…………:

 Üzerinde “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayesinde” yazısı ve Cumhurbaşkanlığı logosu bulunan bir kısım afişler son günlerde Türkiye çapında billboardlara, otobüs, metro, tren istasyonlarına asılmaya başlanmıştır. Bu afişlerin 15 Temmuz 2016 günü ülkemizde yaşanan olaylar ile ilgili anma törenlerinde kullanılmak üzere hazırlandığı içeriğinden anlaşılmaktadır.

Hazırlanan tüm afişlerde dövülen ve çaresiz şekilde bırakılan asker görüntüleri işlenmiştir. Afişlerde Türk askeri olarak gösterilen kişiler adeta düşman askeri konumuna sokularak korku ve tedirginlik içinde tasvir edilmişlerdir. Bu afişlerin bir kısmını dilekçe ekinde sunmaktayız. (EK-1)

Bu afişlerin merkezi kaynağı “ http://15temmuzetkinlikleri.com/” adresli internet sitesidir. (EK-2) Belirttiğimiz afişlerin nerede nasıl kullanılacakları ve diğer farklı görsel malzeme bu internet sitesinde yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı ve diğer resmi kurumlarca yapılan programlarda da bu internet sitesinden alınan görseller ve müzik-ses kayıtları kullanılmaktadır.

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 35. Maddesine göre; Silahlı Kuvvetleri, yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmakla görevlidir.

Halkımızın varlığı ve güvenliği açısından önemli bir görevi yapmakla sorumlu tutulan askerin aşağılanması ve tüm yurt çapında bu durumda gösterilmesi kanaatimize göre halkımıza karşı işlenmiş bir suçtur.

            Özellikle 4 Eylül 2003 tarihinde Süleymaniye’de ABD’li askerlerce Türk Askerlerinin başına çuval geçirmesi olayıyla başlayan sürecin bu afişlerle devam ettirildiği görünmektedir. Amaçlanan Türk ordusunun saygınlığını tamamen yok etmek deyim yerindeyse moralce sıfırlamaktır. 2006 yılında başlayan Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde de yargı organları kullanılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı operasyonlar yapılmıştı. 15 Temmuz 2016 olaylarının ardından da, kalkışmanın gerçek sorumlularının bulunması yerine, aşağılanmış işkence edilmiş askerlerin görüntüleri servis edilmişti medya kuruluşlarına.

İşte bu hakaret ve aşağılamalar tek bir operasyonun devamıdır. Hedeflenen, Türk Ordusu’nu itibarsızlaştırmak, küçültmek, özgüvenini dağıtıp yok etmek ve böylece de savaş kabiliyetini, vatanı ve halkı savunma kabiliyetini ortadan kaldırmaktır. Bertaraf edilmiş bir Türk Ordusu’yla Büyük Orta Doğu Projesi veya Yeni Sevr Süreci daha da kolay hayata geçirilecektir, AB-D emperyalistlerince.

            Bu durumun en büyük kanıtlarından biri de dilekçe ekinde sunduğumuz ilk afişte kullanılan illüstrasyonda bir ABD’li askerin resminin kullanılmasıdır. 1991 yılında Körfez Savaşı sırasında çekilen ağlayan ABD’li bir askerin sureti Türk Askeri yerine konularak TSK mensubu bir kişi çaresiz, korku içerisinde resmedilmiştir.

            Bu nedenlerle bu afişlerin yapılması, dağıtılması ve yaygınlaştırılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 301/2. Maddesinde belirtilen Devletin askerî teşkilatını alenen aşağılamak suçu ile 318. Maddede belirtilen halkı askerlikten soğutma suçunu oluşturmaktadır.

Ayrıca Türk Bayrağı karikatürize edilerek TCK madde 300 ihlal edilmiştir.

Halkın çocuklarından oluşan Türk ordusunun (er ve erbaşlar) halkımız ile düşmanlaştırılması, ötekileştirilmesi, araya kin ve husumet sokulması da TCK Madde 216’nın ihlalini oluşturmaktadır.

            Söz konusu afişlerin yukarıda da belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığı Himayesinde yapıldığı üzerinde yazıldığı gibi Cumhurbaşkanlığınca yapılan etkinliklerde de kullanıldığı bilinmektedir. Şüpheli olarak belirtilen Tayyip Erdoğan 15 Temmuz ile ilgili konuşma yaparken arkasında söz konusu afişler bulunmaktadır. (EK- 3) Bunun yanında AKP’li Büyükşehir Belediyelerinin tamamında ilan panolarına bu afişler astırılmıştır.

Ülkemizin en vatansever, en halksever gerçek muhalefet partisi olan müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi; ülkemizin güvenliğinden sorumlu kurumların saygınlığının ayaklar altına alınmasına ve moral gücünün dünya nezdinde yok edilmesine sesiz kalamazdı. Bu davranış halkımıza ve vatanımıza yönelik bir saldırının parçasıdır. Bu nedenle yurtseverliği en değerli erdem olarak kabul eden müvekkil parti bu suç duyurusunda bulunmaktadır.

SONUÇ VE İSTEM….: Sunulan ve Soruşturma aşamasında re’sen görülecek diğer nedenlerle; başta belirttiğimiz şüpheliler olmak üzere ayrıca soruşturma sonucunda elde edilecek bilgilere göre belirlenen şüpheliler hakkında atılı suçlardan cezalandırılmalarının sağlanması için soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını ve sonuçtan da tarafımıza bilgi verilmesini müvekkil parti adına arz ve talep ederiz. 14/07/2017

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı
Vekilleri

Av. Metin BAYYAR, Av. Sait KIRAN, Av. Ayça OKUR, Av. Doğan ERKAN

 

Print Friendly, PDF & Email