HKP 140 MİLYON AVRO’LUK SERVETİNİ GİZLEYEN BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

HKP 140 MİLYON AVRO’LUK SERVETİNİ GİZLEYEN BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

          Bilindiği gibi, 27 Mayıs 2017 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde “Yıldırımlar’ın gizli filosu ortaya çıktı”  başlıklı bir haber yayınlandı. “140 Milyon Avro’luk servetini gizlemiş” alt başlıklı haberin ayrıntıları aşağıdadır:

                   “Yıldırımlar’ın gizli filosu ortaya çıktı

EIC’nin yayımladığı belgelere göre Başbakan Yıldırım ve ailesi off-shore’cu çıktı. Yıldırım ailesinin vergi cennetlerine kayıtlı 11 kargo gemisi ve 7 gayrimenkulü var.

European Investigative Collaborations’ın (EIC) ‘Malta Belgeleri’ projesi kapsamında Başbakan Binali Yıldırım’ın ailesinin serveti üzerine yaptığı araştırma, ailenin daha önce varlıkları bilinmeyen üç Malta gemisi de dahil olmak üzere en az 11 kargo gemisini ve Hollanda’daki yedi gayrimenkulü içeren, yaklaşık 140 milyon Avro değerindeki malvarlığını ortaya çıkardı. …”

Bu durum 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ndaki düzenlenmeye açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

Yasanın “Mal Bildiriminde Bulunacaklar” başlıklı 2. Maddesine göre:

“Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç) …  Siyasi parti genel başkanları, …,
Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar…

Aynı kanunun   “Bildirimin Zamanı” başlıklı 6.maddesine göre:

 Mal Bildirimlerinin; 

a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, 

Verilmesi zorunludur. 
(a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. “

Şüpheli Başbakan Binali YILDIRIM bu açık yasa hükümlerine uymamıştır. Kendisine ve ailesine ait toplam 140 milyon Avro değerindeki en az 11 kargo gemisi ile Hollanda’daki 7 gayrimenkulü bildirmemiştir.  Haberde ayrıntıları belirtildiği üzere “…Bu kabuk şirketlerin yönetimi 9 Haziran 2016’da, Binali Yıldırım başbakan atandıktan iki hafta sonra Binali Yıldırım’ın yeğeni Süleyman Vural’a devrediliyor…” Şüpheli böylece suç işlemiştir. Bildirdiği mal beyanı gerçeği yansıtmamaktadır. Bu olayda bir kısım malvarlığını beyan etmekten kaçındığı ortaya çıkmıştır.

Bu durumda:

A-ŞÜPHELİ BİNALİ YILDIRIM’IN BAŞBAKANLIĞI YOK HÜKMÜNDEDİR.

      3628 sayılı kanundaki “Madde 6 – Mal Bildirimlerinin; 

a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, 

Verilmesi zorunludur. 
(a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. “ hükmü uyarınca şüpheli  Binali YILDIRIM’ın BAŞBAKANLIĞA YAPILAN ATAMASI YASAYA AYKIRIDIR. YOK HÜKMÜNDEDİR. Dolayısıyla Başbakanlığa atandığı günden buyana yaptığı BÜTÜN İŞLEMLER GEÇERSİZDİR. Başbakan sıfatıyla kendisine yapılan BÜTÜN ÖDEMELER GERİ ALINMALIDIR.

B-Ayrıca şüpheli Binali YILDIRIM, aynı yasanın 11.maddesindeki  “GERÇEĞE AYKIRI AÇIKLAMA “ ve 12. maddesindeki  “GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNMAhükümleri uyarınca cezalandırılmalıdır.
         C-Yukarıda belirtilen 140 milyon Avro değerindeki “11 kargo gemisi ile Hollanda’daki 7 gayrimenkulü”n bir milletvekili maaşı ile veya bakan maaşı ile elde edilemeyeceği açıktır. Bu devasa mal varlığı nasıl edinilmiştir? Kaynağı nedir? Bu durum, HAKSIZ MAL EDİNME “  suçunu oluşturmaktadır. 3628 sayılı yasanın 4. Maddesi:

       “ Madde 4 – Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. “ hükmünü içermektedir. Kanımızca şüpheli bu açık yasa hükmüne aykırı davranmıştır.

Bu nedenle, anılan yasanın 13. maddesindeki “HAKSIZ MAL EDİNME, MAL KAÇIRMA VEYA GİZLEME”  hükmüne göre cezalandırılmalıdır.

      Ayrıca şüpheliye aynı yasanın “ZORALIM” başlıklı 14. Maddesindeki:
“Madde 14 – Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur. “ hükmü uygulanmalıdır.

   D-3628 sayılı YasanınKAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA “ başlıklı 15. Maddesine göre:                   “Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza süresi kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur. “

Şüpheli hakkında yapılacak yargılamada bu yasa hükümlerine göre karar verilmesini istedik.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) her türlü yolsuzluğa, vurguna karşı mücadele etmeyi savunan bir partidir. Programındaki :

“UCUZ DEVLET

UCUZ YÖNETİM: Devlet, belediye, özel idare ve her türlü mahalli bütçelerle, her türlü Devlet ve yarı-resmi Ekonomi kurumlarında fuzuli, kırtasiyeci lükse, mirasyedice israflara son verilecek.

Bütçe, bugün olduğu gibi borç faizine, devletluların lüksüne ve Parababalarının vurgununa harcanmayacak. Yatırıma ve Halkımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına gidecek. Böylece üretimimizle birlikte halkımızın mutluluğu da şahlanacak…” anlayışı doğrultusunda her türlü yolsuzluğa, vurgunculuğa, iltimasa vb. karşı mücadele etmektedir.

HKP, bu nedenle bu suç duyurusunda bulunmayı ülkemize, halkımıza karşı bir görev bilmektedir. 30.05.2017

Halkçı Hukukçular

Suç Duyurusu:

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

BAŞVURUDA BULUNAN.: Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No: 24/15 Kızılay/ANKARA

 

V E K İ L L E R İ……….: Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN,Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN,Av. Ayça OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Pınar AKBİNA,Av. Doğan ERKAN, Av. Ferit CÖHCE

Adres: Sezenler Cad. No: 4/15 Sıhhiye/ANKARA

 

Ş Ü P H E L İ……………..: Binali YILDIRIM (Başbakan)  –  ANKARA

 

SUÇ……………………….: 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na aykırılık (3628 S. Kanun Madde 2,5,6,11,12), Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme ( aynı yasa m.4,13)

 

KONUSU …………………: 140 milyon avro değerindeki 11 kargo gemisi ile Hollanda’daki 7 gayrımenkulü bildirmeyen şüpheli Binali YILDIRIM hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması istemimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR………..: I-Bilindiği gibi, 27 Mayıs 2017 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde “Yıldırımlar’ın gizli filosu ortaya çıktı”  başlıklı bir haber yayınlandı. “140 Milyon Avro’luk servetini gizlemiş” alt başlıklı haberin ayrıntıları aşağıdadır:

 “Yıldırımlar’ın gizli filosu ortaya çıktı

EIC’nin yayımladığı belgelere göre Başbakan Yıldırım ve ailesi off-shore’cu çıktı. Yıldırım ailesinin vergi cennetlerine kayıtlı 11 kargo gemisi ve 7 gayrimenkulü var.

European Investigative Collaborations’ın (EIC) ‘Malta Belgeleri’ projesi kapsamında Başbakan Binali Yıldırım’ın ailesinin serveti üzerine yaptığı araştırma, ailenin daha önce varlıkları bilinmeyen üç Malta gemisi de dahil olmak üzere en az 11 kargo gemisini ve Hollanda’daki yedi gayrimenkulü içeren, yaklaşık 140 milyon Avro değerindeki malvarlığını ortaya çıkardı. AKP hükümetinin ilk Ulaştırma Bakanı olan Yıldırım’ın bakanlığı sırasında ailesinin sahip olduğu gemiler ve denizcilik şirketleriyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı.

Yıldırım, 2013’te yaptığı açıklamada, işlerini çocuklarına devrettiğini, çocuklarının denizcilikle uğraştığını söylemişti. The Black Sea adlı internet sitesinde Zeynep Sentek ve Craig Shaw imzasıyla yayımlanan araştırmaya göre değeri 1.9 milyon ve 33 milyon dolar arasında değişen 11 geminin altısı banka kredisi olmadan satın alınmış olarak görünüyor. 11 geminin tamamı Malta ve Avrupa’nın vergi cenneti olarak bilinen Hollanda’da kurulu off-shore şirketler üzerine kayıtlı. Malta’da bulunan Mifsud and Sons Limited adlı aracı firma, Yıldırım ailesinin ülkede bulunan dört şirketini temsil ediyor. Bu şirketler Dertel Shipping Limited, Nova Ponza Limited, Rory Malta Limited ve Nova Warrior Limited. Bu kabuk şirketlerin yönetimi 9 Haziran 2016’da, Binali Yıldırım başbakan atandıktan iki hafta sonra Binali Yıldırım’ın yeğeni Süleyman Vural’a devrediliyor.

Malta şirketlerinin üçünün içinde kamuya hiç açıklanmayan şu üç gemi var: MV Shark, MV Ponza ve MV Frezya S. Rory Malta ve Nova Ponza’nın hissedarı, 2015’te amca Yılmaz Erence ve oğlu Rıfat Emrah Erence’nin kurduğu Ceren Danışmanlık Denizcilik. DertelShipping ve Nova Warrior’ın hisselerinin sahibi ise Hollanda Antilleri Curaçao’da kurulu South Seas Shipping NV adlı şirket. Bu şirket, açık kaynaklardan bakıldığında CMT Shipping NV adlı başka bir Antiller avukatlık şirketi tarafından kurulmuş gibi görünüyor. Ancak bu şirketin gerçek sahibi Malta belgelerine bakınca anlaşılıyor: South Seas adına evrakları bizzat Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım imzalıyor. Malta’daki gemilerin değeri iki milyonla üç milyon dolar arasında değişiyor. Malta’dan Hollan-da’ya geçildiğinde, gemilerin toplam değeri bir anda 130 milyon dolara ulaşıyor.

EIC KİMDİR?

Medya partnerleri ve destekleyicileri arasında Der Spiegel, L’Espresso, El Mundo, Romanya Araştırmacı Gazetecilik Merkezi’ne bağlı The Black Sea gibi yayın organlarının yer aldığı Avrupa araştırmacı gazetecilik ağı European Investigative Collaborations (EIC), haberlerini Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gazetecilerin ortak çalışmasıyla hazırlıyor. EIC, daha önce Futbol Leaks dökümanlarını yayımlamıştı. (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/748994/Yildirimlar_in_gizli_filosu_ortaya_cikti.html)

                   II-Bu durum 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’ndaki düzenlenmeye açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Yasanın “Amaç” başlıklı 1. Maddesine göre:

“Madde 1 – Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir. “

Mal Bildiriminde Bulunacaklar” başlıklı 2. Maddesine göre:

“Madde 2 – a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç) …

 

f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri, …

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. 

Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun hükümlerine tabidir. “

Aynı kanunun “Mal Bildirimlerin Konusu” başlıklı 5. Maddesi hükmü şöyledir:

 

“Madde 5 – Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder. “

 

                   “Bildirimin Zamanı” başlıklı 6.maddesine göre:

 

“Madde 6 – Mal Bildirimlerinin; 

a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, 

b) Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, 

c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, 

d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, 

Verilmesi zorunludur. 

(a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. “

Şüpheli başbakan Binali YILDIRIM bu açık yasa hükümlerine uymamıştır. Kendisine ve ailesine ait toplam 140 milyon Avro değerindeki en az 11 kargo gemisi ile Hollanda’daki 7 gayrimenkulü bildirmemiştir.  Haberde ayrıntıları belirtildiği üzere “…Bu kabuk şirketlerin yönetimi 9 Haziran 2016’da, Binali Yıldırım başbakan atandıktan iki hafta sonra Binali Yıldırım’ın yeğeni Süleyman Vural’a devrediliyor…” Şüpheli böylece suç işlemiştir. Bildirdiği mal beyanı gerçeği yansıtmamaktadır. Bu olayda bir kısım malvarlığını beyan etmekten kaçındığı ortaya çıkmıştır.

 

Bu durumda:

 

  1. ŞÜPHELİ BİNALİ YILDIRIM’IN BAŞBAKANLIĞI YOK HÜKMÜNDEDİR.

Öncelikle yukarıda aktardığımız 3628 sayılı kanundaki “Madde 6 – Mal Bildirimlerinin; 

a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, 

Verilmesi zorunludur. 

(a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz. “ hükmü uyarınca şüpheli  Binali YILDIRIM’ın BAŞBAKANLIĞA YAPILAN ATAMASI YASAYA AYKIRIDIR. YOK HÜKMÜNDEDİR. Dolayısıyla Başbakanlığa atandığı günden buyana yaptığı BÜTÜN İŞLEMLER GEÇERSİZDİR. Başbakan sıfatıyla kendisine yapılan BÜTÜN ÖDEMELER GERİ ALINMALIDIR.

 

  1. Ayrıca şüpheli Binali YILDIRIM, aynı yasanın “GERÇEĞE AYKIRI AÇIKLAMA “ başlıklı 11. Maddesindeki:

“Madde 11 – Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye aykırı davranan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. …”;

 Ve “GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNMA” başlıklı 12. Maddesindeki:
“Madde 12 – Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. “  hükümleri uyarınca cezalandırılmalıdır.

 

III- yukarıda belirtilen 140 milyon Avro değerindeki “11 kargo gemisi ile Hollanda’daki 7 gayrimenkulü”n bir milletvekili maaşı ile veya bakan maaşı ile elde edilemeyeceği açıktır. Bu devasa mal varlığı nasıl edinilmiştir? Kaynağı nedir? Bilindiği üzere, 3628 sayılı yasanın     “HAKSIZ MAL EDİNME “ başlıklı 4. Maddesi:

“Madde 4 – Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır. “ hükmünü içermektedir. Kanımızca şüpheli bu açık yasa hükmüne aykırı davranmıştır.

Bu nedenle, anılan yasanın “HAKSIZ MAL EDİNME, MAL KAÇIRMA VEYA GİZLEME” başlıklı 13. Maddesindeki:

“Madde 13 – Kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar adli para cezası verilir.
Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir. “

 hükmüne göre cezalandırılmalıdır.

 Ayrıca şüpheliye aynı yasanın “ZORALIM” başlıklı 14. Maddesindeki:
“Madde 14 – Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur. “ hükmü uygulanmalıdır.
IV- 3628 sayılı YasanınKAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMA “ başlıklı 15. Maddesine göre:
“Madde 15 – Bu Kanunun 11 ve 12 nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza süresi kadar; 13 üncü madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur. “

“TECİL, PARAYA ÇEVİRME VE ÖN ÖDEME YASAĞI “başlıklı 16. Maddesine göre ise:
“Madde 16 – Bu bölümde yazılı olan cezalar 10 uncu maddenin birinci fıkrası hariç tecil edilemez, şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanamaz. “

Şüpheli hakkında yapılacak yargılamada bu yasa hükümlerine göre karar verilmesini istiyoruz.

V- 3628 sayılı yasanın “SUÇUN İHBARI “ başlıklı 18. Maddesine göre:
“Madde 18 – Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır. …” Bu çerçevede sayın başsavcılığa başvuruda bulunuyoruz.

VI- Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) her türlü yolsuzluğa, vurguna karşı mücadele etmeyi savunan bir partidir. Programındaki  “ UCUZ DEVLET” başlıklı bölüm aşağıdadır:

“UCUZ DEVLET

5- UCUZ YÖNETİM: Devlet, belediye, özel idare ve her türlü mahalli bütçelerle, her türlü Devlet ve yarı-resmi Ekonomi kurumlarında fuzuli, kırtasiyeci lükse, mirasyedice israflara son verilecek.

Bütçe, bugün olduğu gibi borç faizine, devletluların lüksüne ve Parababalarının vurgununa harcanmayacak. Yatırıma ve Halkımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına gidecek. Böylece üretimimizle birlikte halkımızın mutluluğu da şahlanacak…

Başta bakanlar gelmek üzere, büyük memurlara: İsveç’in tramvayda ölen Başbakanı, karısı hem öğretmenlik hem ev işleri görürken kendisi de her sabah bisikletle Bakanlığa giden Savunma Bakanı örnek tutularak, barem yapılacak. (Hatırlanacağı gibi 1986’da alçakça bir suikasta kurban giden İsveç’in namuslu ve halkçı bir diğer Başbakanı olan Olaf Palme de işine toplu taşım araçları ya da bisikletle gider gelirdi.) Büyük memurlar lehine küçüklerin tırpanlanması yöntemleri kaldırılacak. Bireysel olarak kamu emekçilerinin maaşlarında ulusal gelire oranla oluşan düşüş önlenecek. Böylelikle, kafa ve mideleri doyurulan memurlardan bazılarının sürçmeleri önlenecek. Kamu emekçilerinin terfi ve ücret artışında, kuru kıdem yerine çalışmaya ve başarıya önem verilecek. Başarı grafikleri esas tutularak, Kamu Emekçileri Sendikaları söz sahibi edilerek; azil ve tayinlerde kişiselliğe ve kişisel kanılara dayanan etkilere set çekilecek.

HKP, bu nedenle bu suç duyurusunda bulunmayı ülkemize, halkımıza karşı bir görev bilmektedir.

 

SONUÇ ve İSTEM……….: Yukarıda ayrıntılıca açıklandığı üzere;

 

Başbakan olan şüpheli Binali YILDIRIM’ın 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na aykırılık (3628 S. Kanun Madde 2,5,6,11,12), Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme ( aynı yasa m.4,13) Suçlarını işlediği çok açık olduğundan, şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılması istemiyle Kamu Davası açılmasını,

 

İşbu suç duyurusu 3628 sayılı yasanın 18. Maddesi uyarınca doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığınıza yapılmakla; Başsavcılığınız bu konuda kendini yetkili ve görevli görmüyor ise dilekçemizin görevli ve yetkili makama gönderilmesini, bu durumda tarafımıza bilgi verilmesini,

 

Sonuçta dilekçemiz akıbetini takip etmemi ve diğer yasal haklarımızı kullanabilmemiz, açılacak davaya müdahil olarak katılacağımızdan aşama ve gelişmelerden tarafımıza bilgi verilmesini müvekkil parti adına saygıyla arz ve talep ederiz.

                     30.05.2017

Başvuruda Bulunan

   Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

V e k i l l e r i

       Av. Metin BAYYAR                  Av. Sait KIRAN        Av. Doğan ERKAN

Ekleri: Cumhuriyet Gazetesi’nin 27 Mayıs 2017 tarihli sayısındaki ilgili habere ilişkin kupür örnekleri..

Print Friendly, PDF & Email